Navigace

Obsah

Územní plán obce Archlebov byl pořízen před účinností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán obce Archlebov byl schválen Zastupitelstvem obce Archlebov dne 26. 04. 1999 a jeho obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dne 12. 05. 1999.

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Na tomto odkazu naleznete ÚP Archlebov v elektronické podobě: https://www.mestokyjov.cz/uzemni-plan-obce-archlebov/d-12902 

 

V současné době se zpracovává nový územní planán obce Archlebov.