Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Archlebov
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Archlebov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Archlebov 2
  69633 Archlebov
  Obecní úřad: +420518633522
  Starosta: +420774445558
  E-mail: obecniurad@obecarchlebov.cz
  E-mail: ucetni@obecarchlebov.cz
  E-mail: starosta@obecarchlebov.cz
  WWW: www.obecarchlebov.cz/
  ID Datové schránky: mzhbk9w
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Archlebov 2
   69633 Archlebov
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Archlebov 2
   69633 Archlebov
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí7:00 - 12:0013:00 - 16:30
   středa7:00 - 12:0013:00 - 16:30
  • 4.4 Telefonní čísla
   Obecní úřad: +420518633522
   Starosta: +420774445558
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.obecarchlebov.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   podatelna@obecarchlebov.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: mzhbk9w
 • 5. Případné platby lze poukázat
  35-3584400297/0100 (Komerční banka, a.s.)
  112579643/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00284751
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

  Možnosti podání žádosti o informace

  Ústně

  Písemně

  • na adrese: Obec Archlebov, Archlebov 2, 696 33 Archlebov
  • faxem na tel. č.: 518 633 522

  Elektronicky

  Zveřejňování informací

  Obec Archlebov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce umístěné před budovou obecního úřadu
  • na internetové (elektronické) úřední desce

  Poskytování informací

  Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

  • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • 10. Příjem podání a podnětů

  Příjem žádostí a dalších podání

  Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

  Ústně

  Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Písemně

  Písemnou žádost můžete podat:

  Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně.

  Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

  1. komu je určena
  2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

  Písemná žádost

  1. musí být srozumitelná
  2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  3. nesmí být formulována příliš obecně.

  Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

  1. písemně
  2. nahlédnutím do spisu
  3. pořízením kopie
  4. na paměťových médiích.

  Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

  Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

  Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnůode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled používaných předpisů

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Archlebov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

   • Ústava České republiky
   • Listina základních práv a svobod
   • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
   • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
   • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
   • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
   • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
   • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
   • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
   • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
   • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
   • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
   • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
   • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
   • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
   • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
   • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
   • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
   • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
   • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
   • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
   • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
   • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
   • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
   • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
   • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
   • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
   • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
   • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
   • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
   • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
   • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
   • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
   • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
   • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
   • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
   • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
   • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
   • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
   • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
   • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

   Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce, které jsou uveřejněny na stránce vyhlášky obce.

  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Obec Archlebov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Archlebov

   Obec Archlebov stanoví v souladu s § 5 odst. 1 pism. f) zakona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s ust. § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanoveni úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

   čl. I.
   Náklady na pořízení kopií

   1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
   a) jednostranná ................................................................ 3 Kč
   b) oboustranná ................................................................. 5 Kč

   2. Za pořízení jedné černobíle kopie formátu A3:
   a) jednostranná ................................................................ 5 Kč
   b) oboustranná ................................................................. 8 Kč

   3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)
   jedna stránka ................................................................... 3 Kč
   (oboustranný) ................................................................... 5 Kč

   4. Za tisk na barevné tiskárně (formát A4, jednostranný)
   jedna stránka ................................................................... 6 Kč
   (oboustranný) .................................................................. 10 Kč

   7. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jinem formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

   8. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

   čl. II.
   Náklady na opatření technických nosičů dat

   Náklady za opatření technických nosičů dat (např. disketa, CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

   čl. III.
   Náklady na odeslání informací žadateli

   1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 30,- Kč, za jednu poštovní zásilku.

   2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

   čl. IV.
   Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

   1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 140,- Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro aktuální rok. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací vice pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

   2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledaní informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné, apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

   čl. V.
   Ostatní ustanovení

   1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 10,- Kč, nebude úhrada požadována.

   2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

   3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Archlebov v jeho úředních hodinách, nebo převodem na bankovní učet obce č. 35-3584400297/0100, vedený u Komerční banky.

   5. Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Archlebov dne 25.9.2017, usnesením č. 427/17/Z32 a nabývá účinnosti dnem schválení.

   V Archlebově dne 26.9.2017

   Miroslav Jarolík
   starosta

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Archlebov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva za rok 2005 Staženo: 432x | Datum vložení: 13.11.2017

  Výroční zpráva za rok 2006 Staženo: 453x | Datum vložení: 13.11.2017

  Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 410x | Datum vložení: 13.11.2017

  Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 445x | Datum vložení: 13.11.2017

  Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 420x | Datum vložení: 13.11.2017

  Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 405x | Datum vložení: 13.11.2017

  Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 485x | Datum vložení: 13.11.2017

 • Poskytnuté informace
 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky

  Opravné prostředky

  Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce nebo starosta.

  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

  Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

  Soudní přezkoumání

  Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.