Menu
Obec Archlebov
Archlebov

Knihovní řád

Knihovní řád Obecní knihovny v Archlebově

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Archlebově, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 22.11.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

 1. Obecní knihovna v Archlebově (dále jen „knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen „služby“) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména
  1. výpůjční služby,
  2. meziknihovní služby,
  3. informační služby, mezi nimi zvláště:
   • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
   • informace z oblasti veřejné správy,
   • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru.
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.
 3. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

Článek 3 – Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (s uvedením odpovědné osoby) vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně do 14 dnů oznámit. Zapsaný čtenář obdrží čtenářský průkaz, kterým je povinen se prokazovat.
 3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3. Osobní údaje o čtenáři budou uchovávány pouze po dobu trvání jeho registrace, po ukončení registrace budou data zlikvidována.
 4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek, ukládat knihy a časopisy na vyhrazená místa.
 5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

Článek 4 – Podmínky půjčování

 1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen „publikace“) rozhoduje knihovník.
 2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s vyjímkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 2× prodloužena.
 3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
 4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
 5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
 7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

Článek 5 – Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž podlední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. Za zničenou/poškozenou publikaci je požadována náhrada (viz Ceník). O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
 5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

 1. Vyjímky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Archlebově.
 3. Tento knihovní řád platí od 20.1.2003 na dobu neurčitou.

 

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Archlebově:

Manipulační poplatky

Čtenářský poplatek za kalendářní rok

 • Dospělý čtenář: 50 Kč/rok
 • Studující: 30 Kč/rok
 • Důchodci: 30 Kč/rok

Služba

Meziknihovní výpůjční služba: 30 Kč/kniha

Zámluvní služba: 5 Kč/kniha


Sankční poplatky

 • Ztráta, zničení a vydání nového čtenářského průkazu 5,–
 • Nevrácení knihy včas: 1. upomínka 10,–
 • Nevrácení knihy včas: 2. upomínka 20,–
 • Nevrácení knihy včas: 3. upomínka 40,–
 • Nevrácení knihy včas: 4. upomínka 80,–

Ztracená, poškozená publikace – náhrada:

 1. Kniha téhož vydání
 2. Zaplacení pořizovací ceny zakoupení nového kusu
 3. Uhrazení nákladů na pořízení fotokopie (pokud publikace není k dostání na knižním trhu)

Spolky a organizace

Facebook

Poplatky

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství (svoz TKO) se budou v roce 2024 vybírat od PONDĚLÍ 15.1.2024. Sazba poplatku za osobu a rok činí 600,- Kč. Poplatky se budou vybírat v hotovosti v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně na účet obce KB: 35-3584400297/0100 nebo ČSOB: 112579643/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení, jako variabilní symbol uveďte č.p. (po uhrazení poplatku, nejdříve však 15.1.2024, si můžete vyzvednout známku na popelnici na OÚ)

Odkazy

Rady a tipy

Pálení klestí

http://www.czechpoint.cz/public/

Interaktivní mapa

Fotomapa Archlebova:

Fotomapa Archlebov Typ: JPG obrázek, Velikost: 7.59 MB

 
 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
1
27 28 29 30 31 1
1
2

Medailonek

 

Počasí

Více o počasí

Kompletní data z meteostanice najdete na odkazu:

http://moje.meteo-pocasi.cz/archlebov/

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.